Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisö on perustettu vuonna 1998 ja sillä on vankat juuret sekä osaamisen yhteisöhoidollisen päihdekuntoutuksen osalta. Mikkeli-yhteisö tarjoaa laadukasta yhteisöhoitoon pohjautuvaa laitoskuntoutusta huume-, lääke-, alkoholi- ja peliriippuvaisille henkilöille, joiden kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Vankeus- ja sakkotuomioiden suorittaminen Mikkeli-yhteisössä on myös mahdollista.

Mikkeli-yhteisössä kuntoutuksen tavoitteena on laaja-alainen elämäntavan muutos. Kuntoutuksen menetelmät pohjautuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin, laajaan käytännön kokemukseen sekä tieteelliseen näyttöön perustuviin yksilö-, ryhmä ja verkostohoidon menetelmiin. Lisäksi kuntoutuksessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita sekä vertaisryhmiä osana työskentelyä.

Hoitopäivät asiakasryhmittäin 2021:

   

  varsinaiset asiakkaat 4468 90 %
  uudet intervalliasiakkaat 335 6 %
  lapset 38 1 %
  peliriippuvuusasiakkaat 34 1 %
  kriisiasiakkaat 97 2 %
  YHTEENSÄ HOITOPÄIVIÄ 4972 100 %

  Koulutukset, joihin henkilökunta osallistui vuonna 2021:

  • Yhteisöohjaajan koulutus
  • Kuntoutuksen koulutus- ja kehittämiskokonaisuus
  • Terapeuttinen työ masentuneen tai ahdistuneen asiakkaan kanssa -koulutus

   

  Lisäksi kaikki lääkehoitoon osallistuvat työntekijät suorittivat LoVe-lääkehoidon osaamisen koulutuksen.

   

   

   

  Mikkeli-yhteisön henkilökunta on osallistunut seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin:

  Käyttäjäkunnat

  Vertailu vuoteen 2020: Mikkeli-yhteisön palveluja käytti 37 eri kuntaa.

  Hoidetut riippuvuudet

  Vertailu vuoteen 2020: Alkoholi 23 %, huumeet 35 %, sekakäyttö (alko+huume+lääke) 40 %, lääkkeet tai muu riippuvuus 2 %.

  Asiakkaiden ikäjakauma

   

  Varsinaisista asiakkaista v. 2021 N=77 ja v. 2020 N=67.

  Asiakkaiden hoitoajat

   

  Asiakkaiden työsuhteet

  Päihdeaineet


  Kuntoutustoiminta

   

  Mikkeli-yhteisössä kuntoutuksen tavoitteena on laaja-alainen elämäntavan muutos. Asiakkaalla on mahdollisuus vertaisryhmän tuella irrottautua epäsosiaalisesta elämäntavasta, rikoksista ja päihteistä ja löytää keinoja ja välineitä päihteettömään arkeen ja elämään. Keskeinen menetelmä Mikkeli-yhteisön tarjoamassa kuntoutuksessa on yhteisöhoito. Mikkeli-yhteisössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat harjoittelevat vastuun ottamista itsensä lisäksi myös muista ja vertaisten tuella on tärkeä rooli kuntoutumisessa. Koko yhteisön toiminta ja tiivis viikko-ohjelma on rakennettu niin, että se tukee jokaisen asiakkaan yksilöllistä muutostyötä yhteisön tuella. Ryhmätoiminnan lisäksi kuntoutus sisältää myös yksilötyöskentelyä ja asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti uuden, päihteettömän elämän rakentamisessa. Mikkeli-yhteisön kuntoutuksessa AA- ja NA-ryhmillä on suuri merkitys ja yksikössä kokoontuu säännöllisesti sekä AA- että NA-itsehoitoryhmiä. Tämän lisäksi kuntoutuksessa olevat asiakkaat osallistuvat viikoittain myös laitoksen ulkopuolisiin vertaistukiryhmiin. Vertaistoiminnassa merkittävässä roolissa ovat myös yksikössä työskentelevät vertaisohjaajat.

  Vuonna 2021 kuntoutustoiminnan toteuttamiseen toi edelleen omat haasteensa COVID-19-pandemia. Pandemian kahtena ensimmäisenä vuonna 2019 ja 2020 sen vaikutukset näkyivät vahvasti kuntoutustoiminnan arjessa. Asiakkaiden liikkumista kuntoutusyksikön ulkopuolelle jouduttiin rajoittamaan, NA- ja AA-ryhmätoiminnan olivat ajoittain keskeytettynä ja kuntoutukseen tärkeänä osana kuuluvia kotiharjoittelujaksoja jouduttiin perumaan.

  Vuoden 2021 aikana päästiin asteittain palaamaan jo kohti normaalimpaa kuntoutusarkea. Tautitilannetta seurattiin tiiviisti vuoden aikana ja alueellisia ohjeistuksia noudatettiin ja muovattiin toimintaa aina tarvittaessa näiden ohjeiden mukaisesti. Epidemiaa ehkäiseviin toimenpiteisiin panostettiin kuntoutuksen arjessa painottamalla toiminnassa muun muassa puhtaanapitoon ja hygieniakäytöntöihin liittyviä toimia, asiakkaita sekä henkilökuntaa ohjattiin edelleen herkästi hakeutumaan covid-testeihin sekä -rokotuksiin. Vaikka syksyn flunssakausi kosketti lähes koko syksyn ajan niin henkilökuntaa kuin asiakkaitamme, säästyimme vuoden 2021 aikana onneksemme Covid-tartunnoilta edelleen.

  Markkinoinnin ja oppilasinfojen osalta epidemialla oli kuitenkin edelleen vaikutuksensa ja kuntiin tehtäviä markkinointi- ja yhteistyötapaamisia ei voitu järjestää muutoin kuin etäyhteyksin. Yhteisössä kävi muutamia tutustujia vuoden aikana, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja vankeinhoidon työntekijöitä sekä alaa opiskelevia opiskelijaryhmiä. Toiminnan ja asiakaskysynnän turvaamiseksi Mikkeli-yhteisö osallistui kaikkiin päihdelaitoskuntoutusta koskeviin kilpailutuksiin. Vak ry:n kuntoutuspalveluita mukaan lukien Kankaanpään A-Koti ja Mikkeli-yhteisö käytti vuonna 2021 yhteensä 61 eri kuntaa.

  Monelle Mikkeli-yhteisöstä uuden päihteettömän elämän löytäneille asiakkaille yhteisöstä tulee tärkeä paikka, johon palataan mielellään vuosienkin päästä. Erityisesti yhteisöön tullaan viettämään juhlapyhiä sekä osallistutaan jatkohoidon viikonloppuihin. Vuoden 2021 aikana, koronatilanteen vuoksi, ei näitä yhteisiä tapahtumia pystytty kuitenkaan järjestämään.

   

   

  Hoitojaksot

   

  Mikkeli-yhteisön vuoden 2021 toiminnan yhdeksi tavoitteeksi oli kirjattu asiakaskysynnän turvaaminen. Hoitopäiviä vuonna 2021 oli yhteensä 4 972, joten hoitopäivien määrä kasvoi vuodesta 2020, jolloin hoitopäiviä oli 4 754.  Kuntoutusjaksojen jälkeen useimmat asiakkaat ovat käyneet lisäksi intervallijaksoilla, jotka ovat olleet kestoltaan pääsääntöisesti 7 vuorokautta.

  Vuonna 2021 kuntoutuksessa olleiden asiakkaiden keski-ikä oli 30 vuotta. Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutukseen saapuvista asiakkaista valtaosalla kuntoutukseen tulon syynä on huumausaineiden käyttö (50 %) ja tämän asiakasryhmän osuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2020, jolloin kuntoutuksessa olleista asiakkaista huumausaineita pääpäihteinään käyttäviä oli 34 %. Alkoholia pääpäihteenään käyttäviä asiakkaita kuntoutuksen vuonna 2021 käyneistä asiakkaista oli 15 % ja sekakäyttäjiä (alkoholi, lääkkeet sekä huumeet) 35 %.

  Vaikka vuoden 2021 hoitopäivien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, kuntoutuksen kokonaiskesto laski vuonna 2021. Vuosi 2021 on edelleen vahvasti näyttänyt sen, että asiakkaiden saapuessa kuntoutukseen on monen elämäntilanne vaikea ja ongelmat monisyisiä. Asiakkaiden vaikeutuneet ongelmat ja elämäntilanteet sekä lyhentyneet kuntoutusjaksot ovat ohjanneet kehittämään kuntoutuksen sisältöä ja prosessia vastaamaan tätä näkyvillä olevaa tarvetta.

   

  Henkilöstö

   

  Henkilöstön osalta Mikkeli-yhteisössä tapahtui kesäkuussa 2021 merkittävä muutos, kun yhteisön johtajana toiminut Kyllikki Klemm siirtyi eläkkeelle ja yksikön uutena johtaja aloitti yhteiskuntatieteiden maisteri Sini Korva. Sini Korva on aiemmin työuransa aikana työskennellyt Mikkeli-yhteisössä, joten yksikkö ja sen toiminta sekä osa henkilöstöstä olivat sitä kautta jo ennalta tuttua uudelle johtajalle.

  Vuonna 2021 henkilöstömuutoksia tapahtui myös muun henkilöstön osalta ja kevään sekä kesän aikana Mikkeli-yhteisössä aloitti kaksi uutta sosionomin koulutuksen saanutta ohjaajaa. Syksy sekä loppuvuosi toivat vielä osaltaan muutoksia henkilöstöön, kun yhteisössä sairaanhoitajana toiminut ohjaaja jäi toimivapaalle. Vuoden 2021 aikana Mikkeli-yhteisössä suoritti kaksi oppisopimusopiskelijaa lähihoitajan tutkintoa ja molemmat heistä valmistuivat ammattiin loppuvuodesta. Toinen oppisopimuskoulutuksen kautta valmistuneista lähihoitajista siirtyi valmistumisensa sekä määräaikaisen työsuhteen päätyttyä toisiin tehtäviin. Lisäksi yksikössä työskentelevä toiminnallinen ohjaaja suoritti oppisopimuksella teknisen kiinteistönhoitajan opinnot ja valmistui opinnoistaan vuoden 2021 aikana.

  Vaikka vuosi 2021 toi osaltaan muutoksia henkilöstöön, pystyttiin vaatimusten mukainen työntekijämitoitus turvaamaan. Lisäksi vuoden 2021 aikana lyhytaikaisiin ja akuutteihin sijaistarpeisiin saatiin rekrytoitua kokeneita sijaisia. Mikkeli-yhteisön henkilöstöön kuului vuoden 2021 lopussa johtaja Sini Korva (YTM), jonka  työajasta 50 % asiakastyötä (sosiaalityöntekijä) ja 50 % johtamista, 2 sairaanhoitajaa, 3 sosionomia, 3 lähihoitajaa, 1 ohjaaja (kokemusasiantuntija), 1 toiminnallinen ohjaaja (kokemusasiantuntija) ja 1 lääkäri osa-aikaisesti.

  Lisäksi osalla ammatillisen koulutuksen saaneista ohjaajista on kokemusasiantuntijan rooli ammatillisen koulutuksen lisäksi. Sijaisina toimi 2 sosionomia ja 1 sairaanhoitaja.

  Mikkeli-yhteisö on suosittu harjoittelupaikka; lukuvuoden aikana yhteisössä oli lähes jatkuvasti sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoita suorittamassa opintoihinsa kuuluvia harjoitteluita. Lisäksi Mikkeli-yhteisö on toiminut muutamalle henkilölle kuntouttavana työtoimintapaikkana ja työkokeilupaikkana sekä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa yhdyskuntapalveluksen suorittamispaikkana.

  Toiminta- sekä koulutussuunnitelman mukaisesti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostettiin vuoden 2021 aikana. Kaksi yksikön ohjaajista on osallistunut 2-vuotiseen yhteisöohjaaja koulutukseen ja molemmat heistä saivat opintonsa suoritettua suunnitelmallisesti loppuun vuonna 2021. Koko henkilöstölle suunnattu kuntoutuksen koulutus- ja kehittämiskokonaisuus jatkui aina kesälle 2021 saakka. Kouluttajina tässä kokonaisuudessa toimivat Ohjausavain Oy:n Heidi Härkönen sekä Jari Härkönen. Lisäksi vuonna 2021 kaikki lääkehoitoon osallistuvat työntekijät suorittivat LoVe-lääkehoidon osaamisen koulutuksen. Lyhytkestoisempien koulutusten osalta Mikkeli-yhteisöstä osallistuttiin mm. Päijät-Hämeen kesäyliopiston terapeuttinen työ masentuneen tai ahdistuneen asiakkaan kanssa -koulutukseen. Yksikön johtamisosaamisen vahvistaminen oli myös vuoden 2021 tavoitteena ja yksikön johtaja aloitti johtamisosaamista tukevat täydennysopinnot loppuvuodesta 2021. Lisäksi yksikön johtaja suoritti Kansakoulu II-hankkeen järjestämän määrämuotoinen kirjaaminen kirjaamisvalmentaja koulutuksen.

  Henkilöstön työssäjaksamista sekä työn, työyhteisön sekä toimintatapojen kehittämistä ryhdyttiin syksyllä toteuttamaan systemaattisesti. Koko työyhteisön kuukausittaiset kehittämispäivät käynnistettiin syksyllä ja samaan aikaan ryhdyttiin kartoittamaan työyhteisölle uutta työnohjaajaa.

  Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely, jonka tuloksia käytiin läpi niin työterveyden kuin henkilöstön kanssa. Lisäksi syksyn aikana jokaisen työntekijän kanssa käytiin henkilökohtaiset kehityskeskustelut, joissa kartoitettiin työntekijöiden työhön ja sen toteuttamiseen liittyviä ajatuksia sekä kehittämis- ja koulutustarpeita. Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin myös Tyky-setelein. Työntekijälähtöisellä työvuorosuunnittelulla, jossa huomioidaan henkilöstön työvuoro- ja lomatoiveet, pyrittiin tukemaan työntekijöiden työssäjaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Sijaisten käytöllä on turvattu yhteisten kehittämispäivien toteuttaminen, mutta myös pyritty vähentämään vakituisten työntekijöiden työssä kuormittumista sairasloma ja muissa poissaolo tilanteissa. Koko Vak ry:n henkilöstölle sekä hallitukselle järjestettiin marraskuussa yhteisen kehittämis- ja hyvinvointipäivät Aulangon kylpylässä.

  Vak ry:ssä aloitettiin vuonna 2021 aikana työn vaativuuden arvioinnin prosessi, jonka tavoitteena on työnkuvien ja työnjaon selkeyttäminen.

  Mikkeli-yhteisöstä tehtiin vuoden aikana yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Näitä ovat mm. Rikosseuraamuslaitos, NA ja AA-toiminta, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Sovatek-säätiö sekä Itä-Suomen päihdefoorumi.

   

  Tilat

   

  Mikkeli-yhteisön toimitilojen osalta on laadittu 5-vuotinen korjaus- ja remontointisuunnitelma, jonka tavoitteena on ylläpitää toimitilojen käyttökuntoa. Toimitilojen kunnossapidosta vastaa yksikössä työskentelevät toiminnallinen ohjaaja, joka on koulutukseltaan tekninen kiinteistönhoitaja. Vuonna 2021 tilojen osalta tehtiin tarvittavia pienempiä huolto- ja korjaustyöitä sekä tehtiin mm. kalustehankintoja yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi.

   

  Yhteistyötahot:

  • Etelä-Savon Soste-verkosto
  • Essoten Riippuvuusvastaanotto
  • Sovatek-säätiö
  • Itä-Suomen päihdefoorumi
  • Etelä-Savon järjestöjohtajaverkosto ja alueen sote-virkamiehet