Kankaanpään A-koti

Kankaanpään A-koti on vuonna 1952 perustettu riippuvuussairauksien hoitoon erikoistunut kuntoutuslaitos. Toimimme valtakunnallisesti, tarjoten laadukasta ja vaikuttavaa yksilö-, pari- ja perhekuntoutusta. Toimintamme arvolähtökohtina ovat asiakkaan yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. Kankaanpään A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani.

Kankaanpään A-kodilla toimii kolme kuntoutusyhteisöä; peruskuntoutusyhteisö, jonka toiminta on jaettu kahteen pienyhteisöön (4- ja 5-yhteisö), jatkokuntoutusyhteisö (Joukanen) sekä perhekuntoutusyhteisö, jonka yhteydessä toimii myös päiväkoti (Onnela). Tarjoamme kuntoutusta myös sakko- tai vankeusrangaistusta suorittaville vangeille. Kuntoutusmenetelmämme perustuvat Käypä hoito -suositusten mukaisiin menetelmiin, pitkälliseen kokemukseen sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.  A-kodin toimintafilosofian perustana on vahva yhteisöllinen toimijuus, jossa koko yhteisöä käytetään tietoisesti asiakkaan kuntoutusta eteenpäin vievänä tekijänä. Vertaistuen merkitys korostuu osana kuntoutumista.

A-kodilla on käytössä ASTA-työskentelyn® toimintamalli, joka tarkoittaa kuntoutuksen asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen oma motivaationsa muutokseen ja riippuvuudesta toipumiseen. Työskentelymalli korostaa asiakkaalta saadun palautteen merkitystä yksilöllisessä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan, ja sitä kautta auttaa asiakasta etenemään muutosvaiheesta seuraavaan.

Hoitopäivät asiakasryhmittäin 2021:

varsinaiset asiakkaat  8 987  78 %   
uudet intervalliasiakkaat  859  8 %   
lapset  1 236  11 %   
avokuntoutusasiakkaat  0 %   
peliriippuvuusasiakkaat  158  2 %   
kriisiasiakkaat  34  1 %   
muita (katko)  0 %   
yhteensä hoitopäiviä 11 274  100 %   

 

Koulutukset, joihin henkilökunta osallistui vuonna 2021:

 • Skeematerapian koulutusohjelma
 • Perhe somebody
 • Myötätuntokeskeisiä menetelmiä ahdistuksen hoitoon
 • Toimeentulotuki
 • Asiakasmaksulaki
 • Sosiaalialan erikoistumiskoulutus, lastensuojelutyö
 • Palvelumuotoilu hoitoalalla
 • Yhteisöhoidon ohjaajakoulutus
 • Yksityissektorin luottamusmiesten jatkokurssi
 • Työsuojelupäällikön peruskurssi
 • Kriisi- ja traumatyön täydennyskoulutus
 • Kognitiivisen psykoterapian peruselementit
 • Tietosuojavastaavan koulutus
 • Keliakian ABC
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 

Lisäksi kaikki asiakastyöntekijät suorittivat LoVe-lääkehoidon koulutuksen.

 

Käyttäjäkunnat

Vertailu vuoteen 2020: A-kodin palveluja käytti 69 eri kuntaa

Hoidetut riippuvuudet

Vertailu vuoteen 2020: Alkoholi 42 %, sekakäyttäjät 42 %, huumeet 14 %, pelit 2 % lääkkeet 1 %

Asiakkaiden ikäjakauma

 

 

Varsinaisista asiakkaista v.2021 N =180 ja v.2020 N= 183.

Asiakkaiden hoitoajat

 

Asiakkaiden työsuhteet

 

Päihdeaineet

 

Kuntoutustoiminta

 

Vuosi 2021 oli Kankaanpään A-kodin 68. toimintavuosi. Edellisen vuoden tapaan COVID-19-pandemia vaikutti merkittävästi A-kodin toimintaan. Toiminnan turvaamiseksi jouduimme toteuttamaan tiukkoja rajoitustoimia, muun muassa ryhmätoiminnoissa sekä vierailu- ja kotiharjoittelukäytännöissä. Lisäksi noudatimme yleisiä koronavirukselta suojautumiseen liittyviä hygienia- ja tartuntatautiohjeita. Toimien ansiosta onnistuimme välttymään koronatartunnoilta sekä ylläpitämään kuntoutustoimintamme aktiivisena poikkeusoloista huolimatta.

Vuonna 2021 toteutettiin useita A-kodin palvelujen kehittämistoimia sekä jatkettiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää päihdeäitien palveluiden kehittämishanketta. Henkilöstöä koskevana kehittämistoimena käynnistettiin tehtävänkuvien suunnittelu sekä työnvaativuuden arvioinnin kriteereiden määrittäminen. Asiakastyön kehittämisessä painopiste on ollut yksilökuntoutuksen kuntoutussisällön kehittämisessä. Kehittämisen tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisempien menetelmien käyttöä. Kehittämistoiminnassa on kiinnitetty huomio myös A-kodin sääntöjen ja käytäntöjen selkeyttämiseen sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Perhekuntoutuksessa otettiin käyttöön uutena palveluna vanhemmuuden arviointi.

Asiakaskysynnän osalta vuosi 2021 oli edellisvuotta hieman heikompi. A-kodin hoitovuorokausikertymä oli yhteensä 11 274 (2020: 11 846).  Merkittävin käyttöasteen heikennys tapahtui perhekuntoutuksessa, joka näyttää noudattavan valtakunnallista suuntausta kysynnän laskusta. Kysynnän lisäämiksesi olemme pyrkineet lisäämään tietoutta perhekuntoutuksen vaikuttavuudesta sekä kehittämään palveluja asiakassegmentoinnin avulla vastaamaan entistä paremmin asiakasperheidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Erityisesti raskaana olevien kuntoutusprosessin kehittäminen on ollut aktiivista.

Yksilökuntoutuksen kysyntä pysyi lähes koko vuoden vakaalla tasolla. Viime vuosien perusteella näyttää siltä, että peruskuntoutukseen hakeutuvien asiakkaiden palvelutarpeissa on tapahtunut muutoksia. Hyvin harvalla kuntoutuksen aloittavalla asiakkaalla on vain päihteiden käyttöön liittyviä hoidollisia tarpeita, vaan ongelmat ovat laaja-alaisempia. Useiden asiakkaiden kohdalla avun tarve liittyy myös psyykkisten sairauksien hoitoon tai taloudellisten ongelmien korjaamiseen.

Kankaanpään A-koti osallistui vuonna 2021 aktiivisesti alan kilpailutuksiin. Uutena palvelusopimuksena aloitettiin yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Tässä palvelussa tarjoamme lyhytaikaisille sakkovangeille mahdollisuuden suorittaa rangaistus päihdekuntoutuksessa.

Koronaviruksen seurauksena jouduimme perumaan kuntoutujiemme ja henkilökunnan kokoontumisen, perinteikkäät A-kodin Elopäivät. Myös useat alan tapahtumat ja seminaarit peruttiin tai ne järjestettiin virtuaalisesti. A-kodin voidaankin sanoa siirtyneen aktiiviseen sähköisten viestimien ja verkostojen käyttöön, jota voidaan pitää positiivisena kehityskulkuna.

A-kodilla toimi NA-ryhmä, jolle peruskorjattiin uudet toimitilat. NA-infoja järjestettiin vuoden aikana useita kertoja.

Perhekuntoutuksen työryhmä osallistui lokakuussa järjestettäville Lastensuojelupäiville ja marraskuussa Vauvafoorumiin. Yhteistyötä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän kanssa jatkettiin A-kodilla toteutettavien lasten valvottujen ja tuettujen tapaamisten muodossa, joiden kysyntä on ollut pienessä kasvussa.

Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Rikosseuraamuslaitos, A-kilta, AA ja NA, YAD ry, Kris Satakunta, Tampereen Yliopisto, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Winnova Oy, Sataedu, Tampereen seudun ammattiopisto, Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Vaasan Ammattikorkeakoulu.

 

 

Hoitojaksot

 

VAK ry:n kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 69 kuntaa tai kuntayhtymää. A-kodin keskimääräinen hoitoaika oli 48 vuorokautta ja asiakkaiden keski-ikä oli 38 vuotta, joka on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Tämä selittynee eläkeselvittelyasiakkaiden osuuden pienenä kasvuna edellisvuoteen verrattuna. Naisten osuus asiakkaista oli 24 %. Hoitojakson keskeyttäneiden osuus oli hieman yli 10 %.

A-kodin kuntoutujien päihdeprofiili on pysynyt hyvin samankaltaisena viime vuodet. Vuonna 2021 A-kodin kuntoutujien ensisijainen pääpäihde oli alkoholi (38 %). Huumeidenkäyttäjien osuus kuntoutujista oli 23 % ja sekakäyttäjien osuus 36 %.  Peliriippuvaisten osuudessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Heidän osuus kuntoutujista oli 2 %.

 

Henkilöstö

 

Kankaanpään A-kodin henkilökunnan kokonaismäärä vuonna 2021 oli 41 työntekijää, joista 31 työntekijää toimi asiakastyössä.  Kaikilla asiakastyöntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus, sekä kattavasti myös useita täydennyskoulutuksia. Koko henkilöstön keskimääräinen työsuhteen kesto A-kodilla oli 11 vuotta. Työntekijöistä noin 17 % on miehiä.

Toimintasuunnitelman mukaisesti työntekijöiden kouluttautumiseen panostettiin ja osaamista pyrittiin edelleen kehittämään. Työntekijämme ovat aktiivisia kehittämään osaamistaan laaja-alaisesti.  A-kodin perustehtävänä on tuottaa laadukasta päihdekuntoutusta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan ja osaamisen kehittämistä. Kehittämistyössä käytämme hyväksi myös asiakkailta saamaamme kuntoutustoiminnan palautetta.

Työntekijöiden jaksaminen haastavassa työssä on jatkuvasti huomioitava asia. Jatkunut COVID-19-pandemia on osaltaan heikentänyt työntekijöiden työssä jaksamista, sillä yhteistoimintaa on jouduttu rajoittamaan. Lisäksi vallitseva tautitilanne lisää epävarmuutta, joka voi aiheuttaa muun muassa lisääntyvää stressiä. Tärkeää onkin, että työntekijät ovat voineet tilanteesta huolimatta kohdata toisiaan ja viettää palauttavia hetkiä työpäivien aikana. Esimiestyön tavoitteena on ollut tukea työhyvinvoinnin ylläpitämistä sekä seurata sen kehittymistä.

VAK ry on työnantajana työntekijälähtöinen organisaatio. Tällä tarkoitamme ennen kaikkea sitä, että kohtelemme henkilöstöä tasa-arvoisesti, reilusti ja työntekijöiden tarpeita huomioiden. Työhyvinvointia pyrimme ylläpitämään kattavasti ja monipuolisesti. Kaikki asiakastyön työryhmät ovat käyneet kuukausittain ryhmätyönohjauksessa. Tarpeen mukaan järjestämme myös mahdollisuuden osallistua yksilötyönohjaukseen. A-kodin johtaja on käynyt omassa esimiestyönohjauksessa.

Työhyvinvointia tuettiin Epassi-eduilla ja järjestämällä yhteisöittäin työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Työterveyshuollon kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa kehittämällä varhaisen tuen mallia, jonka tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ennaltaehkäisevin keinoin. Kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti kerran vuoden aikana. Työntekijöiden työhyvinvointia ylläpidetään myös työvuorosuunnittelun sekä työntekijäresurssoinnin avulla, jolloin loma- ja muut vapaatoiveet on pyritty toteuttamaan työntekijälähtöisesti. Työvuorosuunnittelussa kannustetaan noudattamaan ergonomista suunnittelua. Sijaisten käytöllä on pyritty vähentämään työntekijöiden työssä kuormittumista. Marraskuussa järjestettiin VAK ry:n yhteinen kehittämis- ja työhyvinvointitapahtuma Hämeenlinnan Aulangolla.

A-kodin henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2021 johtaja, lääkäri (osa-aikainen), 31 asiakastyöntekijää ja 8 tukipalvelujen työntekijää.

A-koti on suosittu harjoittelupaikka. Vuoden aikana tarjosimme useille alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa päihdetyön harjoittelujakson A-kodilla.

 

Tilat ja työsuojelutoiminta

 

A-kodin tilojen kunnostus- ja korjaussuunnitelmasta on laadittu 5-vuotissuunnitelma. Suunnitelman avulla pyrimme turvaamaan toiminnallisesti turvalliset ja viihtyisät tilat kaikille. Vuonna 2021 kunnostettiin A-kodin piha-alueita muun muassa sadevesivalumien parantamiseksi. Lisäksi peruskorjattiin peruskuntoutusyksikön lattia- ja sisäpinnat sekä uusittiin sairaanhoitajien ja lääkärin työhuone. Näiden lisäksi kiinteistöissä on tehty vuoden aikana pienempiä kunnostus ja ylläpitotoimenpiteitä. Työntekijöiden työergonomiaa on parannettu työtilojen huonekaluratkaisuja uusimalla. Osan työtilojen lämpötilan nousu kesäaikana on ollut vuosia haaste. Ongelman vähentämiseksi osaan tiloista asennettiin ikkunamarkiiseja tai ilmalämpöpumppuja.

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuonna 2021 A-kodilla käyttöönotettiin turva-arvioinnin sähköinen ohjelma sekä laadittiin psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemisen ohjelma.

 

Yhteistyötahot:

 • Rikosseuraamuslaitos
 • A-kilta
 • AA ja NA
 • YAD ry
 • Kris Satakunta
 • Tampereen yliopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Winnova Oy
 • Sataedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu